برگزاری مانور زلزله

با توجه به زلزله خیز بودن کشور عزیز ایران و لزوم آشنایی و آمادگی دانش آموزان مانور زلزله و ایمنی در تاریخ    ٨ آذر ١٤٠٢در این آموزشگاه برگزار گردید اهم فعالیتهای انجام شده در این خصوص به شرح دیل می باشد
1-     تشكيل ستاد بحران آموزشگاه متشكّل از مدير ،معاون ، مربي پرورشي ، مربي بهداشت ،نماينده معلمان ، نماينده انجمن اوليا و مربيان

2-   توجيه همكاران و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص فعّاليّت ها و نحوه اجرا
3- آموزش و توجيه دانش آموزان توسّط همكاران در خصوص اهمّيّت و نحوه اجراي مانور زلزله.
4-     پيش تمرين مانور در روز سه شنبه قبل از مانور  
5- يادآوري و آموزش ايمني در برابر زلزله در مراسم صبحگاه
6-  بيان اهميت حفاظت از جان خود و ديگرا ن و آمادگي در برابر زلزله در مراسم نماز جماعت
7-  شناسايي مكان هاي امن در كلاس ها ، سالن و ساير ساختمان ها در مواقع بروز زلزله
8- شناسايي مكان هاي پرخطر در مواقع بروز زلزله
٩-  آشنايي با مكان هاي امن موقع زلزله در خارج از مدرسه
١٠-    پخش آژير و آغاز مانور زلزله در چند مرحله
١١-     آغاز زلزله و پناه گيري مناسب
١٢-  پايان زلزله وخروج از پناهگاه و رعايت حال سالمندان و كودكان با خونسردي كامل
١٣- امداد رسانی به آسيب ديدگان
١٤-   جاي گيري مناسب در فضاي باز و آمادگي براي پس لرزه ها
١٥-    تقدير از مديريت بحران منطقه ودانش آموزاني كه به طور جدي فعاليت هاي مانور را اجرا نمودند

 

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ